Nanonet

Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka

Tematyka badawcza: Fizyka i fizyko-chemia organicznych ciał stałych, w tym;

– właściwości przewodzące i fotoprzewodzące polimerów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych oraz kryształów molekularnych;
– modyfikacja właściwości polimerów metodami fizycznymi takimi jak : mieszanie, tworzenie kompozytów i nanokompozytów, w tym metoda tzw. domieszkowania siateczkowego („reticulate doping method’) oraz drukowanie molekularne;
– fotoluminescencja, termoluminescencja oraz elektroluminescencja materiałów nanomateriałów organicznych;
– spektroskopia Ramana materiałów i nanomateriałów organicznych;
– spektroskopia dielektryczna polimerów oraz kompozytów polimerowych;
– symulacje komputerowe złożonych układów makromolekuł;
– wytwarzanie i badanie organicznych elementów opto-elektronicznych.

W ramach Sieci Doskonałości NANOFUN-POLY zostało utworzone Europejskie Centrum Badań w dziedzinie Nanotechnologii Polimerów. (European Centre for Nanostructured Polymers-ECNP, w którego skład wchodzi KFM. Głównym celem ECNP jest koordynowanie i realizacja badań, szkoleń oraz transfer technologii w dziedzinie nanotechnologii polimerów, obejmującej syntezę polimerów , ich przetwarzanie, zastosowanie w zaawansowanych technologiach oraz aspekty wpływu na środowisko.

Więcej informacji o działalności Katedry, projektach badawczych i posiadanej aparaturze na stronie internetowej: http://www.kfm.p.lodz.pl

Mecenasi Nanonet: