Nanonet

Wojskowa Akademia Techniczna

Korzenie Zakładu Materiałów Wybuchowych sięgają pierwszych lat istnienia Wojskowej Akademii Technicznej, kiedy wybitnemu polskiemu chemikowi prof. Tadeuszowi Urbańskiemu powierzono utworzenie zespołu zajmującego się materiałami wybuchowymi w ramach ówczesnego Fakultetu Artyleryjsko-Technicznego. Prof. Urbański zorganizował, a potem kierował Katedrą Materiałów Wybuchowych. Pracowali w tej katedrze wybitni specjaliści z dziedziny technologii materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych i paliw rakietowych. Z czasem dołączyli do nich absolwenci WATu.

Obecnie działalność naukowa Zakładu Materiałów Wybuchowych obejmuje :

– technologię materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych i środków dymotwórczych, w tym wytwarzanie nowoczesnych form użytkowych wojskowych i przemysłowych materiałów wybuchowych (np. termobaryczne i nanostrukturalne materiały wybuchowe, materiały wybuchowe typu PBX, zawiesinowe i emulsyjne materiały wybuchowe, itp.);
– teoretyczne i eksperymentalne badanie zjawisk wybuchowych oraz propagacji fal uderzeniowych w ośrodkach ciągłych, a w szczególności projektowanie i wdrażanie metodyk badania parametrów detonacyjnych i energetycznych materiałów wybuchowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiaru szybkozmiennych procesów (rentgenografia impulsowa, ultraszybka kamera optyczna) oraz komputerowych symulacji zjawisk detonacji i oddziaływania wybuchu na otoczenie,
-syntezę i badanie nowych związków wybuchowych o szczególnych właściwościach, na przykład związków podatnych na pobudzenie promieniowaniem laserowym (związki kompleksowe), materiałów wybuchowych o obniżonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne(HNIW, NTO, FOX-7, TEX, TNAZ);
badania nad zastosowaniem energii wybuchu w inżynierii materiałowej i procesach technologicznych;
-analizę zjawisk kumulacji i wybuchowego formowania penetratorów oraz ich oddziaływania na pancerze pasywne i reaktywne;
-spaleniową i detonacyjną syntezę materiałów supertwardych i cermetalicznych oraz nanostrukturalnych materiałów węglowych i ceramicznych;
-detekcję i identyfikację materiałów wybuchowych w próbkach środowiskowych oraz analizę produktów ich przemian w środowisku, monitorowanie syntezy materiałów wysokoenergetycznych i badanie ich trwałości.

Baza
Zakład dysponuje nowoczesnym, wyposażonym w specjalistyczną instalację gaśniczą laboratorium do syntezy i badania właściwości związków wybuchowych oraz sporządzania mieszanin wybuchowych i pirotechnicznych

W eksperymentalnych badaniach zjawiska wybuchu wykorzystuje się unikalną w skali kraju aparaturę i infrastrukturę Laboratorium Rejestracji Procesów Dynamicznych, w tym m.in.:

zestaw do rentgenografii impulsowej

aparaturę do badania wrażliwości materiałów wybuchowych na bodźce mechaniczne

zestawy kalorymetryczne do pomiaru ciepła spalania i detonacji

komory wybuchowe

betonowe bunkry

Wszystkie pracownie laboratoryjne i stanowiska badawcze będące w dyspozycji Zakładu Materiałów Wybuchowych są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Jest to jedyna placówka dydaktyczna w Warszawie mogąca prowadzić ćwiczenia laboratoryjne dla studentów z wykorzystaniem ładunków materiałów wybuchowych o masie do 2 kg .

Działalność dydaktyczna:

Pracownicy Zakładu są zaangażowani w realizację procesu dydaktycznego w specjalnościach: Materiały wybuchowe i pirotechnika
Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
Ekologia i monitoring środowiska

Ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne prowadzone są z następujących przedmiotów:

Chemia i technologia materiałów wybuchowych
Materiały wysokoenergetyczne
Teoria materiałów wybuchowych
Fizyka wybuchu i prognozowanie skutków wybuchu
Pirotechnika widowiskowa
Użytkowe formy materiałów wybuchowych
Techniki wybuchowe w inżynierii materiałowej
Środki inicjowania palenia i detonacji
Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych
Inżynieria chemiczna
Podstawy technologii chemicznej
Analiza instrumentalna
Modelowanie numeryczne w chemii
Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

INSTYTUT CHEMII

ZAKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 WARSZAWA 49

http://www.wtc.wat.edu.pl

Mecenasi Nanonet: