Nanonet

Zakład Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Śląski

Podstawowa tematyka badawcza:

* Technologia materiałów: otrzymywanie monokryształów i polikrystalicznych stopów związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich i metali przejściowych.
* Struktura krystaliczna i elektronowa oraz własności magnetyczne i transportowe związków międzymetalicznych.
* Własności strukturalne i magnetyczne związków jonowych.
* Struktura elektronowa, własności magnetyczne i transport elektryczny w układach z silnymi korelacjami elektronowymi.
* Otrzymywanie i badanie własności fizykochemicznych oraz biologicznych porfiryn.
* Struktura krystaliczna, strukturalne przejścia fazowe i dynamika sieci w kryształach typu perowskitu.
* Synteza, badanie własności fizykochemicznych i biomedycznych nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie PDT.
* Badanie uporządkowań i oddziaływań w metalach i stopach międzymetalicznych oraz w związkach jonowych.
* Badania własności magnetycznych i oddziaływań nadsubtelnych metodą efektu Mössbauera.
* Struktura elektronowa i analiza chemiczna ciał stałych (wielofunkcyjny spektrometr PHI 5700/660 firmy Physical Electronics).
* Technologia i badanie struktury krystalicznej i elektronowej bezmiedziowych nadprzewodników na bazie BaBiO3 oraz RNi2B2C.

Pracownie Zakładu:

* Pracownie Technologiczne
* Pracownia Rentgenowska
* Pracownia Spektroskopii Elektronów
* Pracownie Badań Magnetycznych i Oporu Elektrycznego
* Pracownia Niskich Temperatur
* Pracownia Rezonansów Magnetycznych

 

Uniwersytet Śląski
Instytut Fizyki
im. Augusta Chełkowskiego

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel.(032) 258-24-41, 258-72-31,
258-82-11, 259-96-01
fax: (032) 258-84-31

Więcej informacji na stronie: http://www.zfcst.us.edu.pl

Mecenasi Nanonet: