Nanonet

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego, Politechnika Poznańska

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:
– badania właściwości strukturalnych oraz elektronowych powierzchni ciał stałych w skali nanometrowej
m. in. dla potrzeb elektroniki o dużej skali integracji; w szczególności badane są podstawowe relacje pomiędzy nanostrukturą, a właściwościami fizycznymi w nanoskali

– badania zjawiska adhezji w skali nanometrowej metodą dynamicznej spektroskopii sił – określanie właściwości mechanicznych układów molekularnych, w tym materiałów polimerowych, za pomocą mikroskopii sił atomowych i techniki nanoindentacji
– badania kwantowego przewodnictwa elektrycznego w nanorurkach węglowych i w nanodrutach magnetycznych oraz efektu blokady kulombowskiej w podwójnych złączach tunelowych; badania te związane są z konstrukcją nowej generacji tzw. tranzystorów jednoelektronowych SET.

– badania właściwości elektrycznych i optycznych cienkowarstwowych elementów elektroluminescencyjnych opartych na siarczku cynku aktywowanym miedzią i manganem.

Wyposażenie do badań nanotechnologicznych:
– skaningowy mikroskop próbnikowy do pracy w warunkach bardzo wysokiej próżni (UHV SPM),
OMICRON-Nanotechnology GmbH, Niemcy
– kriogeniczny skaningowy mikroskop tunelowy (STM), OMICRON-Nanotechnology GmbH, Niemcy
– mikroskop sił atomowych (AFM) EasyScan2,Nanosurf AG, Szwajcaria
– skaningowy mikroskop tunelowy (STM) EasyScanE, Nanosurf AG, Szwajcaria

Oferowane usługi:
– obrazowanie topografii powierzchni, rozkładu domen magnetycznych, a także pomiar kontrastu materiałowego dla wszelkich materiałów (również miękkich bez naruszenia ich struktury) o nierównościach powierzchni nieprzekraczających 1-2 μm oraz pomiar siły adhezji w nanoskali za pomocą mikroskopów sił atomowych pracujących w atmosferze powietrza lub w warunkach bardzo wysokiej próżni.
– obrazowanie rozkładu gęstości elektronowej stanów powierzchniowych materiałów przewodzących lub półprzewodzących za pomocą skaningowych mikroskopów tunelowych pracujących w warunkach bardzo wysokiej próżni.
– konsultacje w obszarach tematycznych prowadzonych prac badawczych.

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
ul. Nieszawska 13A, 60-965 Poznań tel: 061 6653177, fax: 061 6653178
http://www.zscs.put.poznan.pl/index.php/pl

Mecenasi Nanonet: