Aktualności

Akademia Śląska nowym Członkiem Śląskiego Klastra NANO, Krajowy Klaster Kluczowy

Witamy w gronie Członków Śląskiego Klastra NANO Akademię Śląską! Cieszymy się na dołączenie Akademii do naszej społeczności i liczymy na owocną współpracę. Poniżej informacja o naszym nowym Członku.

Akademia Śląska jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno – artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych która kształci na kierunkach Architektura, Budownictwo, Mechatronika i Informatyka, Grafika, Architektura wnętrz, Wzornictwo. W 2018 r. został powołany Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi oferujący kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, dającym możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych oraz kierunek lekarski, który jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów. Nowością w ofercie jest nowo otwarty kierunek Zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Studenci kierunku Zarządzanie, na którym studenci uzyskują nowoczesną wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie zagadnień podstawowych związanych z prawem w biznesie, analizą danych biznesowych czy przedmiotami społeczno-humanistycznymi. Akademia Śląska to wspólnota studentów, kadry naukowo – dydaktycznej, pracowników administracji i pracowników artystyczno-technicznych oraz medycznych.

Misją Uczelni jest realizowanie nowoczesnego systemu kształcenia opartego na interdyscyplinarnej wiedzy, autorskich programach studiów, przygotowującego studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a także tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia inżynierów, licencjatów, magistrów, oraz profesjonalną kadrę medyczną tak potrzebną na naszym rynku pracy jak: lekarze, a w przyszłości również pielęgniarki, ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Kadra ta będzie spełniała wymagania współczesnych europejskich standardów. Wysoki poziom kształcenia na wszystkich kierunkach ma za zadanie spełniać oczekiwania naszych studentów. 

Akademia Śląska odpowiada na priorytet rozwoju szkolnictwa wyższego a w tym współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podnoszenia jakości badań oraz prowadzenie zespołów interdyscyplinarnych. Cyklicznie aktualizowane są aktualne problemy naukowo-badawcze i plany dydaktyczne w oparciu o potrzeby społeczeństwa, otwierane są nowe kierunki pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie, dodatkowo są prowadzone nowe kierunki na studiach podyplomowych (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej). Realizowane są badania naukowe z zakresu ochrony środowiska i klimatu, wykorzystania współczesnych rozwiązań technicznych, zagadnień z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, dbałości o zdrowie i jakość życia. Prowadzona jest szeroka współpraca międzynarodowa oraz badania interdyscyplinarne. Są to to podstawowe zagadnienia, które Akademia Śląska wspiera i rozwija w swojej strukturze. 

W ramach Uczelni został powołany i utworzony zespół badawczy, którego celem jest’ budowa Centrum Badań Inżynieryjnych Akademii Śląskiej. Uczelnia prowadzi działania pozwalające na interdyscyplinarne kierunki badań i kształcenia, umożliwiające łączenie nauk technicznych, artystycznych, medycznych, społecznych i innych. Wykorzystując wielodyscyplinarność Uczelnia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki, a także dąży do praktycznego wykorzystania prowadzonych badań naukowych. Ponadto Uczelnia nawiązała partnerską współpracę z Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. Jest to bardzo nowoczesne Centrum Nowych Technologii i miejsce prac naukowo- badawczo-wdrożeniowych nad innowacyjnymi projektami: w medycynie, biotechnologii i Healthcare. W ramach stworzonej infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, studenci oraz pracownicy Uczelni będą mogli korzystać z przestrzeni Parku, która wspiera rozwój nauki, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz inicjatywy służące wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju. 

Strona www: https://www.wst.com.pl

Accessibility Tools