Aktualności

Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 – do 4 000 000 zł dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na realizację inwestycji w województwie śląskim

Kto może ubiegać się o pożyczkę inwestycyjną – Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego i/lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

 • Zmienne od 0,49% w skali roku, wyznaczane w oparciu o stopę bazową ogłaszaną przez Komisję Europejską powiększoną o marżę, przy zastosowaniu 80% korzyści finansowej dla przedsiębiorcy.

Kwota pożyczki

 • Od 1.000.000 zł do 4.000.000 zł.

Przeznaczenie

 • Na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w województwie śląskim obejmujących:
 1. zakup nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków, lokali i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 3. zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów), bezpośrednio związanych
  z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
 6. inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Struktura finansowania

 • Finansowanie wydatków pożyczką na rozwój wymaga zaangażowania przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości wydatków inwestycyjnych.

Okres finansowania

 • Do 10 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy.

Sposób spłaty

 • W ratach miesięcznych. Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo.

***

Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 realizowany jest w ramach Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pożyczka na rozwój jest udzielana na warunkach preferencyjnych i stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .

www.fgsa.pl

Podobne artykuły

Z ogromną przyjemnością informujemy, że firma KVARKO została nowym mecenasem Fundacji NANONET! KVARKO to fundusz inwestujący w innowacyjne spółki naukowe i technologiczne, oparte na unikalnej, nowatorskiej technologii mogącej zapewnić wyraźną...
Z przyjemnością informujemy, że firma EV Group została nowym Honorowym Mecenasem Fundacji NANONET! [English below] Firma jest też członkiem Śląskiego Klastra Nano. EV Group (EVG) jest wiodącym producentem sprzętu...

Accessibility Tools