Członkowie Klastra

Centrum Nanotechnologii POLSL

Do głównych zadań Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej należy w szczególności:

  • koordynacja prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni w zakresie nanotechnologii,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i kierownikami projektów w zakresie nanotechnologii,
  • współpraca z innymi jednostkami naukowymi, przemysłowymi, administracji państwowej i samorządowej w zakresie nanotechnologii,
  • koordynacja działań w zakresie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych i naukowo-badawczych w obszarze zainteresowań CN,
  • opracowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych oraz udział w projektach z przemysłem i innymi ośrodkami badawczymi w obszarze zainteresowań CN, w tym finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,
  • reprezentowanie Uczelni w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i platformach technologicznych,
  • organizacja specjalistycznych szkoleń dla kadry inżynierskiej i naukowej w obszarze zainteresowań CN w ramach realizowanych projektów,
  • pozyskiwanie informacji na temat potencjalnych źródeł finansowania i tematów prac badawczych w obszarze zainteresowań CN.