Członkowie Klastra

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski jest jednym z inicjatorów Śląskiego Klastra NANO.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaspokaja potrzeby edukacyjne społeczeństwa, kształcąc specjalistów w wielu dyscyplinach, w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, humanistycznych, społecznych. Drugi filar działalności Uczelni stanowią najwyższej klasy badania naukowe, prowadzone w obszarach priorytetowych dla rozwoju polskiej i światowej gospodarki. W uczelnianych laboratoriach prowadzone są prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami, mającymi ogromny potencjał zastosowania w gospodarce. Wyniki prac B+R stanowią przedmioty własności intelektualnej, w tym przemysłowej, i podlegają ochronie prawnej. Obecnie Uniwersytet Śląski zgłasza do ochrony w Urzędzie Patentowym RP po kilkanaście projektów wynalazczych rocznie, co plasuje nas w czołówce uczelni „nietechnicznych” w Polsce. Część patentów znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, dlatego udostępniane są w formie licencji, sprzedaży, aportu do spółek. Uczelnia silnie promuje inicjatywy zakładania spółek spin off out, służących transferowi rozwiązań do przemysłu.

 Uniwersytet propaguje ideę uczenia się przez całe życia: od wielu lat ze świetnymi rezultatami funkcjonuje przy Uniwersytecie Śląskim Uniwersytet Trzeciego Wieku, w roku akademickim 2008/2009 powołany został Uniwersytet Śląski Dzieci, a od niedawna także Uniwersytet Śląski Maturzystów. Na bieżąco aktualizowana jest oferta studiów podyplomowych, warsztaty i kursy umożliwiające preorientację zawodową stanowią stały element naszej oferty programowej. Uczelnia szczególnie dba o rozwój postaw proprzedsiębiorczych wśród swoich studentów. W oparciu o rozeznanie aktualnych potrzeb rynku pracy, poszerzana i aktualizowana jest oferta dydaktyczna. Biuro Karier prowadzi bazę wymiany ofert pracodawców oraz studenckich ogłoszeń o poszukiwaniu zatrudnienia. Przetestowanie pomysłu na własny biznes umożliwia natomiast Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

  Silne związki z Regionem sprawiają, że Uniwersytet zmierza w stronę Uczelni Trzeciej Generacji. Oznacza to, że przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego, intensyfikując swoje działania na rzecz tworzenia warunków w obszarze szeroko pojętych innowacji generujących wzrost gospodarczy. Wzmacnianie i poszerzanie sieci powiązań ze sferą gospodarki oraz jednostkami samorządu terytorialnego umożliwia płynna wymiana informacji, oczekiwań i potrzeb każdej ze stron. Sprawna komunikacja pozwoliła wypracować kilkanaście obszarów, w których Uniwersytet Śląski może zaproponować współpracę partnerom z różnych gałęzi gospodarki. Dotychczasowa współpraca obejmuje ponad 140 umów partnerskich z prawie 300 instytucjami z 36 krajów świata.

  Intensyfikacji działań podejmowanych w celu nawiązywania relacji z partnerami otoczenia biznesowego Uczelni służy Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ. Animuje ono sieci współpracy nauki z gospodarką, umożliwiające przepływ własności intelektualnej do podmiotów zainteresowanych jej wdrożeniem. Stale poszukuje nowych obszarów kooperacji, dbając jednocześnie o aktualizację oferty Uczelni, obejmującą katalog usług naukowo-badawczych (w tym opinii o innowacyjności w obszarze kilkudziesięciu dziedzin naukowych) oraz rozwiązań objętych ochroną patentową, bazę ekspertów oraz udostępnianą komercyjnie bazę laboratoryjno-aparaturową. Pełna oferta współpracy dostępna jest w serwisie internetowym poświęconym relacjom Uczelni z partnerami biznesowymi www.transfer.us.edu.pl.

Accessibility Tools