Nanotechnologia

Nano – duży wpływ na właściwości utwardzające.

vbsd0159_ntsc

Nanomateriały maja duży wpływ na właściwości powłok proszkowych. Opublikowane badania przeprowadzone na temat nano-CaCO3 wykazują jak korzystnie proszek ten wpływa na zużycie energii i ekonomię.

Powłoki proszkowe, zwłaszcza mieszanki poliestrowe/epoksydowe wykazały, iż można je użyć jako alternatywę dla tradycyjnych powłok rozpuszczalnikowych. Zaproponowano zastosowanie nanocząsteczek takich jak nano-CaCO3 (nCaCO3) jako korzystną strategię wobec nakładania powłoki proszkowej o ulepszonych właściwościach. W magazynie “Postęp w powłokach organicznych”, 71 (2) str. 173-180, Mohammadreza Kalaee i jego koledzy z Uniwersytetu Islamskiego Azad w Teheranie, Iran, mówią o wpływie nCaCO3 na morfologię, zachowania utwardzające, przyczepność i twardość układu poliestrowego/epoksydowego. Kształt nanocząsteczki, jej wielkość i rozłożenie badano za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Ponadto, izotermiczną charakterystykę utwardzania czystych i wypełnionych układów wykonano przy użyciu reometru.

Najważniejszym odkryciem w oparciu o badania reologiczne był efekt katalityczny nCaCO3 w wyniku reakcji utwardzania poliestru/epoksydu, co prowadziło do skrócenia czasu utwardzania. Ponadto, analiza kinetyczna wykazała znaczny spadek energii aktywacji procesu utwardzania w momencie zwiększenia ilości nCaCO3. Co ciekawe, testy przeprowadzone na mierniku przyczepności pull-off i twardości wykazały, że właściwości zostały dramatycznie zwiększone poprzez dodanie nCaCO3 do układu poliester/epoksyd, w porównaniu do mieszanki czystej żywicy. W związku z tym, biorąc pod uwagę wysoką konkurencję na rynku powłok proszkowych, zastosowanie nCaCO3 w handlu jest konieczne nie tylko w celu zmniejszenia czasu oczekiwania (który ma korzyści w zakresie zużycia energii i ekonomii), ale również w celu poprawienia wydajności ostatecznej powłoki poliestrowej/epoksydowej.

Źródło artykułu: http://www.european-coatings.com

Źródło grafiki: http://www.stockphotosforfree.com

Accessibility Tools