Polecane

Projekt „Samodzielni!”, czyli wsparcie dla młodych w prowadzeniu własnej działalności

W dniu 1 maja 2021 r. Stowarzyszenie MOST wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania Wspólny Rozwój oraz Fundacją Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy rozpoczęło realizację projektu pt.: “Samodzielni!” o numerze POWR.01.02.01-24-0067/20. Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 2023 r.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz wsparcie 48 osób zamieszkujących subregion zachodni lub centralny Województwa Śląskiego w założeniu na terenie subregionu i utrzymaniu własnej działalności gospodarczej. W projekcie, jego uczestnicy otrzymają: kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem i uczestniczką projektu mogą zostać osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:

 1. są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. nie kształcą się;
 3. nie szkolą się (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 4. są w wieku 18-29;
 5. zamieszkują obszar subregionu zachodniego i centralnego województwa śląskiego;
 6. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. nie są osobami, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 8. nie są absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków) oraz nie są osobami, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. nie są matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
 10. nie są osobami, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze lub zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu);
 11. nie są osobami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 12. nie są osobami, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. nie są imigrantami, reemigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które otrzymują wsparcie wyłącznie w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

 

Weryfikacja spełniania przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności odbywa się na podstawie oświadczeń oraz zaświadczeń z ZUS, w szczególności o pozostawaniu poza rynkiem pracy od dnia 1 marca 2020 r.

Etapy rekrutacji:

 1. Złożenie i ocena formularzy rekrutacyjnych (zgłoszeniowych) składanych przez Kandydatów.
 2. Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata.
 3. Poinformowanie osób o zakwalifikowaniu się do projektu w formie telefonicznej lub mailowej. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie udostępniona w biurze projektu.

Wsparcie w ramach projektu:

Uczestnicy i uczestniczki projektu muszą wziąć udział w następujących formach wsparcia oferowanych w ramach projektu:

 1. Szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej – 48h szkoleniowych.
 2. Wsparcie eksperta dotacyjnego podczas sporządzania biznesplanów – 5h/ uczestnika projektu.
 3. Założenie działalności gospodarczej działalności gospodarczej przez uczestnika projektu na obszarze subregionu zachodniego lub centralnego województwa śląskiego.
 4. Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050,00 PLN.
 5. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 600 PLN/miesiąc, w sumie 15 600 PLN.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do utrzymania założonej działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy. Każda z osób, które otrzymają dotację przejdzie kontrolę poprawności wydatkowania środków z dotacji, tak aby były zgodne z przedstawionym biznesplanem.

Dodatkowe informacje:

mlodybiznes.pl

Tel.: 575 300 928

Podobne artykuły

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie wspólnie z Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne wydarzenie dla Kobiet – DZIEŃ KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH. Czwarta edycja Dnia...
Szanowni Państwo, w związku ze współpracą Fundacji NANONET z Górnośląską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. polecamy projekt Scale-up, szczegóły poniżej.   Projekt Scale-up stanowi wspieracie dla młodych, innowacyjnych firmy chcących wejść na rynki...

Accessibility Tools