Aktualności

Zapytanie ofertowe [28.05.2018]

 

W związku z realizacją projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

poszukujemy wykonawcy wynajmu sali wraz ze sprzętem multimedialnym na spotkaniu informacyjnym z obszaru nanotechnologii i nanomateriałów.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO / MIEJSCE PRACY:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
ul. Młyńska 5
40-098 Katowice
NIP: 8942953649

Realizator prowadzący sprawę, osoba upoważniona do kontaktu:

Adam Szatkowski, email: adam.szatkowski@nanonet.pl, tel.: 883 777 709

II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST/OPIS ZADAŃ:

 • Salę z miejscami do siedzenia dla co najmniej 35 osób od 9.00 do 16.00. Zamawiający oczekuje sali konferencyjnej z krzesłami lub krzesłami z blatami dla co najmniej 35 osób, gniazdka umożliwiającego podłączenie laptopa prelegenta oraz standów umożliwiających właściwe oznakowanie miejsca, gdzie będzie realizowane spotkanie. Konieczna jest też przestrzeń na rozłożenie cateringu. Ponadto Zamawiający oczekuje sali z właściwym sztucznym oświetleniem, jak również wentylacji i klimatyzacji sali z możliwością regulacji temperatury;
 • Ekran i projektor multimedialny oraz nagłośnienie wraz z obsługą;
 • Stanowisko przed salą konferencyjną, w części wspólnej obiektu (hall, foyer), w którym będzie dokonywana rejestracja uczestników;
 • Lokalizacja usługi powinna znajdować się w odległości maksymalnie 2 km od Dworca Kolejowego Katowice;
 • Sala, miejsce rejestracji oraz przestrzeń cateringowa powinny mieścić się na tym samym poziomie;
 • Budynek i oferowana sala muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych
 • Budynek i oferowana sala muszą pozwalać na równy dostęp wszystkich osób (bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną) oraz instytucji.
 • Cena oferty powinna zawierać podatek VAT.
 • Termin realizacji to 28 czerwca 2018 r.

III. KOD I NAZWA CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

28.06.2018

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.

 1. Cena. Waga kryterium – 100%

Przy ocenie oferty brana będzie sumaryczna cena usługi . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto usługi.

VII. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcą, który złożył ofertę. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Prosimy o złożenie oferty w terminie do 8.06.2018 do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na email: adam.szatkowski@nanonet.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
ul. Młyńska 5
40-098 Katowice

Dotyczy: „Sala na spotkanie informacyjne – SO RIS w PPO”

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

IX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
  w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
  w postępowaniu określonych w pkt. IV.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną).
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.06.2018]

Zamawiający : Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem opublikowanym na stronie internetowej portalu nanonet.pl w dniach  28.05.2018 r. do 08.06.2018  r. do godz. 15:00. dotyczyło świadczenia usługi wynajmu sali podczas spotkania informacyjnego i networkingowego 28.06.2018 (zadania zgodnie z opisem):

 • Wynajem sali z miejscami do siedzenia dla co najmniej 35 osób od 9.00 do 16.00. Zamawiający oczekuje sali konferencyjnej z krzesłami lub krzesłami z blatami dla co najmniej 35 osób, gniazdka umożliwiającego podłączenie laptopa prelegenta oraz standów umożliwiających właściwe oznakowanie miejsca, gdzie będzie realizowane spotkanie. Konieczna jest też przestrzeń na rozłożenie cateringu. Ponadto Zamawiający oczekuje sali z właściwym sztucznym oświetleniem, jak również wentylacji i klimatyzacji sali z możliwością regulacji temperatury;
 • Ekran i projektor multimedialny oraz nagłośnienie wraz z obsługą;
 • Stanowisko przed salą konferencyjną, w części wspólnej obiektu (hall, foyer), w którym będzie dokonywana rejestracja uczestników;
 • Lokalizacja usługi powinna znajdować się w odległości maksymalnie 2 km od Dworca Kolejowego Katowice;
 • Sala, miejsce rejestracji oraz przestrzeń cateringowa powinny mieścić się na tym samym poziomie;
 • Budynek i oferowana sala muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych
 • Budynek i oferowana sala muszą pozwalać na równy dostęp wszystkich osób (bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną) oraz instytucji.
 • Cena oferty powinna zawierać podatek VAT.
 • Termin realizacji to 28 czerwca 2018 r.

Na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty. Wybrana oferta została z hotelu BW Mariacki z Katowic, jako spełniająca wszystkie kryteria wyboru.

Gratulujemy

Accessibility Tools