Aktualności

Zapytanie ofertowe: organizacja Konkursu „Nanothon” podczas konferencji InterNanoPoland, 18.10.2022  | 27.09.2022 

Zapytanie ofertowe: organizacja Konkursu „Nanothon” podczas konferencji InterNanoPoland, 18.10.2022  

 

W związku z realizacją projektu „Organizacja międzynarodowej konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland 2022” 

poszukujemy wykonawcy usługi organizacji Konkursu „Nanothon” w dniu 18.10.2022  

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET 

Mikołaja Kopernika 14, 40-064  Katowice 

NIP: 8942953649 

Realizator prowadzący sprawę, osoba upoważniona do kontaktu: 

 email: fundacja@nanonet.pl, tel.: 883 777 709 

 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST/OPIS ZADAŃ

Organizacja wydarzenia towarzyszącego dla młodych naukowców podczas konferencji InterNanoPoland – konkurs „Nanothon” . 

 1. Wykonawca zapewni:
 2. a) Wynajem sali konferencyjnej
 • Zamawiający oczekuje sali konferencyjnej z krzesłami lub sali networkingowej dla co najmniej 20 osób, gniazdka umożliwiającego podłączenie laptopa oraz standów umożliwiających właściwe oznakowanie miejsca, gdzie będzie realizowane spotkanie. Ponadto Zamawiający oczekuje sali z właściwym sztucznym oświetleniem, jak również wentylacji i klimatyzacji sali z możliwością regulacji temperatury; 
 • Ekran i projektor multimedialny oraz nagłośnienie wraz z obsługą; 
 • Budynek i oferowana sala muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych 
 • Budynek i oferowana sala muszą pozwalać na równy dostęp wszystkich osób (bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną) oraz instytucji. 
 1. b) Moderator Konkursu
 • Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Moderatora Konkursu – osoby prowadzącej wydarzenie.
 1. Cena oferty powinna zawierać podatek VAT.
 2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę zostanie wypłacone po przekazaniu Raportu z Realizacji Usługi oraz podpisaniu raportu zdawczo-odbiorczego

III. KOD I NAZWA CPV: 

79951000-5 – Kod CPV: Usługi w zakresie organizowania seminariów 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi oświadczyć o możliwościach realizacji w/w usługi 

 1. TERMIN REALIZACJI UMOWY

18 października 2022, godzina 09:00 – 17:00 

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

 1. Cena. Waga kryterium – 100% 

Przy ocenie oferty brana będzie sumaryczna cena usługi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto usługi 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Prosimy o złożenie oferty w terminie do 13.10.2022 r.  do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres mailowy: fundacja@nanonet.pl 

W tytule prosimy dopisać:  Konkurs Nanothon  – 18.10.2022 r.  

Prosimy o uwzględnienie formuły dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
  w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
  w postępowaniu określonych w pkt. IV. 
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). 
 6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny. 
 7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII nie zostaną rozpatrzone. 
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy. 
 15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną). 
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

Accessibility Tools