Aktualności

Zapytanie ofertowe | Usługa ekspercka ds. Foresightu Technologicznego w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów Regionalnej Strategii Innowacji | 24.05.2024

W związku z realizacją projektu pt. „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” realizowanego w ramach Działania FESL. 01.03 Ekosystem RIS, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

poszukujemy: usługa ekspercka  ds. Foresightu Technologicznego w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO / MIEJSCE PRACY

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

ul. Kopernika 14

40-064  Katowice

NIP: 8942953649

Realizator prowadzący sprawę, osoba upoważniona do kontaktu:

Adam Szatkowski, email: adam.szatkowski@nanonet.pl, tel.: 883 777 709

II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST/OPIS ZADAŃ

Zleceniobiorca będzie zaangażowany w prace prowadzonego procesu foresightu technologicznego w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów, w tym: opracowanie diagnozy dla specjalizacji, udział w spotkaniach warsztatowych i udział w formułowaniu scenariuszy rozwoju obszaru technologicznego.

III. KOD I NAZWA CPV:

Kod CPV – 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Kod CPV – 85312320-8 Usługi doradztwa.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie przedmiotowego zapytania

V. TERMIN REALIZACJI UMOWY

5 czerwca 2024  –  30 września 2025

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

 1. Cena. Waga kryterium – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

VII. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcą, który złożył ofertę. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej całościową kwotę realizacji zamówienia (kwota brutto) na adres adam.szatkowski@nanonet.pl w terminie od 24.05.2024 r. do 3.06.2024 r. do godz. 16:00.

Prosimy o uwzględnienie formuły dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skontaktujemy się z wybranymi Wykonawcami.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

IX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
  w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
  w postępowaniu określonych w pkt. IV.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną).
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [5.06.2024]

Zamawiający: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem opublikowanym na stronie internetowej nanonet.pl w dniu 24.05.2024 r. dotyczącym: usługa ekspercka  ds. Foresightu Technologicznego w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów

Na zapytanie ofertowe zostały złożone dwie oferty. Oferta najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie wymagania została złożona przez Fundacja Instytut Doradztwa Społecznego Casus. Oferta ta została wybrana.

Gratulujemy.

 

Accessibility Tools