Aktualności

Zapytanie ofertowe: usługa opracowania i przeprowadzenia ankiety wśród przedsiębiorców [6.06.2018]

W związku z realizacją projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

poszukujemy wykonawcy usługi opracowania i przeprowadzenia ankiety wśród przedsiębiorców z branży nanotechnologii i nanomateriałów.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO / MIEJSCE PRACY:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
ul. Młyńska 5
40-098 Katowice
NIP: 8942953649

Realizator prowadzący sprawę, osoba upoważniona do kontaktu:

Adam Szatkowski, email: adam.szatkowski@nanonet.pl, tel.: 883 777 709

II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST/OPIS ZADAŃ:

 1. opracowanie ankiety dla przedsiębiorców z branży nanotechnologii i nanomateriałów

a) zagadnienia do poruszenia w ankiecie obejmują m.in.:

 • działalność zagadnienia badawczo-rozwojową podmiotu;
 • współpracę w zakresie innowacyjności;
 • źródła i cele działalności innowacyjnej;
 • przeszkody w działalności przedsiębiorstwa i propozycje rozwiązań (w tym oczekiwane mechanizmy wsparcia finansowego).
 • propozycje możliwości wsparcia.

b) wykonawca będzie merytorycznie współpracował z Zamawiającym.

 1. przeprowadzenie zatwierdzonej przez Zamawiającego ankiety wśród 17 przedsiębiorców z branży nanotechnologii i nanomateriałów oraz opracowanie wyników.

                              

III. KOD I NAZWA CPV:

85312320-8  – usługi doradztwa

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca musi posiadać:

 1. doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu badań;
 2. znajomość zagadnień z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów;
 3. znajomość firm działających w branży nanotechnologicznej na Śląsku i w Polsce oraz możliwość dotarcia do tej grupy;
 4. zasoby techniczne, ludzkie, sprzętowe do przeprowadzenia badań;

V.TERMIN REALIZACJI UMOWY:

czerwiec 2018 – wrzesień 2018

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.

Cena. Waga kryterium – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

VII. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcą, który złożył ofertę. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej całościową kwotę realizacji zamówienia (kwota brutto) wraz z CV i/lub dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych warunków na adres biuro@nanonet.pl lub o osobiste doręczenie oferty do siedziby Fundacji w terminie od 6.06.2018r. do 15.06.2018 r. do godz. 16:00.

Prosimy o uwzględnienie formuły dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skontaktujemy się z wybranymi Wykonawcami.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

IX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
  w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
  w postępowaniu określonych w pkt. IV.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną).
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.06.2018]

Zamawiający : Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem opublikowanym na stronie internetowej portalu nanonet.pl w dniach  06.06.2018 r. do 15.06.2018  r. do godz. 16:00. dotyczącym opracowania i przeprowadzenia ankiety wśród przedsiębiorców z branży nanotechnologii i nanomateriałów.

szczegóły oferty:

 1. opracowanie ankiety dla przedsiębiorców z branży nanotechnologii i nanomateriałów

a) zagadnienia do poruszenia w ankiecie obejmują m.in.:

 • działalność zagadnienia badawczo-rozwojową podmiotu;
 • współpracę w zakresie innowacyjności;
 • źródła i cele działalności innowacyjnej;
 • przeszkody w działalności przedsiębiorstwa i propozycje rozwiązań (w tym oczekiwane mechanizmy wsparcia finansowego).
 • propozycje możliwości wsparcia.

b) wykonawca będzie merytorycznie współpracował z Zamawiającym.

 1. przeprowadzenie zatwierdzonej przez Zamawiającego ankiety wśród 17 przedsiębiorców z branży nanotechnologii i nanomateriałów oraz opracowanie wyników.
 • Termin realizacji to 28 wrzesień 2018 r.

Na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Została wybrana oferta Nova Technologies z Katowic o najniższej cenie oferowanej i spełniającej wszystkie kryteria wyboru

Gratulujemy

Accessibility Tools