Aktualności

Zapytanie ofertowe: wykonanie i przeprowadzenie spotkań _ 1_osoba [19.11.2018]

W związku z realizacją projektu  “ClusterMat – Wytwarzanie proszków na bazie żelaza  o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CORNET poszukujemy wykonawcy usługi organizacji 3 spotkań projektowych.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO / MIEJSCE PRACY:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
ul. Młyńska 5
40-098 Katowice
NIP: 8942953649

Realizator prowadzący sprawę, osoba upoważniona do kontaktu:

Adam Szatkowski, email: adam.szatkowski@nanonet.pl, tel.: 883 777 709


II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST/OPIS ZADAŃ

 1. organizacja jednego  spotkania projektowego dla firm technologicznych oraz przedstawicieli nauki dnia 3 grudnia 2018 roku, kolejnego spotkania w  czerwcu i grudniu 2019 roku.
 2. każde ze spotkań na 20 osób
 3. dokładna data spotkania nr 2 i nr 3 zostanie przekazana wykonawcy co najmniej 60 dni przed wydarzeniem.
 4. miejsce spotkania-Katowice, Gliwice lub Chorzów
 5. zapewnienie sali wyposażonej w rzutnik (projektor)
 6. czas trwania każdego spotkania: do 8 godzin (dostępność sali w godzinach 8:00-16:00)
 7. zapewnienie cateringu w tym jedna przerwa kawowa oraz lunch
 8. promocja wydarzenia w regionalnym środowisku biznesowo-naukowym branży nanotechnologii i nanomateriałów;

III. KOD I NAZWA CPV:———

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Udokumentowane doświadczenie w organizacji spotkań firm technologicznych i przedstawicieli nauki (co najmniej 3 w okresie ostatnich 3 lat).

V. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Grudzień 2018 – czerwiec 2020

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.

 1.  Cena. Waga kryterium – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

VII. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcą, który złożył ofertę. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej całościową kwotę realizacji zamówienia (kwota brutto) na adres fundacja@nanonet.pl lub o osobiste doręczenie oferty do siedziby Fundacji w terminie od 20.11.2018  do 28.11.2018

Prosimy o uwzględnienie formuły dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skontaktujemy się z wybranymi Wykonawcami.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

IX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
  w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału
  w postępowaniu określonych w pkt. IV.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną).
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.11.2018]

Zamawiający : Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem opublikowanym na stronie internetowej portalu nanonet.pl w dniach 20.11.2018 do 28.11.2018 dotyczącym usługi wykonania i przeprowadzenia spotkań _ 1_osoba.

Szczegóły oferty:

 1. organizacja jednego  spotkania projektowego dla firm technologicznych oraz przedstawicieli nauki dnia 3 grudnia 2018 roku, kolejnego spotkania w  czerwcu i grudniu 2019 roku;
 2. każde ze spotkań na 20 osób;
 3. dokładna data spotkania nr 2 i nr 3 zostanie przekazana wykonawcy co najmniej 60 dni przed wydarzeniem;
 4. miejsce spotkania-Katowice, Gliwice lub Chorzów;
 5. zapewnienie sali wyposażonej w rzutnik (projektor);
 6. czas trwania każdego spotkania: do 8 godzin (dostępność sali w godzinach 8:00-16:00);
 7. zapewnienie cateringu w tym jedna przerwa kawowa oraz lunch;
 8. promocja wydarzenia w regionalnym środowisku biznesowo-naukowym branży nanotechnologii i nanomateriałów;

Termin realizacji: grudzień 2018 – czerwiec 2020

Na zapytanie ofertowe została złożona tylko jedna oferta w dniu 28.11  firmy Nova Technologies . Oferta został przyjęta ze względu na spełnienie wszystkich kryteriów wyboru.

Gratulujemy.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Accessibility Tools