Aktualności

Zapytanie ofertowe_Dostawa materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych [02.03.2019]

  W związku z realizacją projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

poszukujemy wykonawcy usługi druku i dostawy materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO / MIEJSCE PRACY:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET Młyńska 5 40-098 Katowice NIP: 8942953649

Realizator prowadzący sprawę, osoba upoważniona do kontaktu: Adam Szatkowski, email: adam.szatkowski@nanonet.pl, tel.: 883 777 709

II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST/OPIS ZADAŃ:

Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych

1. Na materiał informacyjny składa się:

 • Katalog klejony
 • Sztuk: 160
 • Kolor: 4+4
 • Format : A4 pion (210 x 297 mm)
 • Rodzaj papieru: kreda połysk: 250 g (okładka), 130 g (wnętrze)
 • ilość stron z okładką: 92
 • lakierowanie, foliowanie okładki: standardowe

2. Usługa wykonana według projektu przekazanego przez Zleceniodawcę  w formacie pdf.

III. KOD I NAZWA CPV: 22160000-9 – informatory

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.

V. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Marzec 2019

VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

 1. Cena. Waga kryterium – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

VII. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcą, który złożył ofertę. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Prosimy o złożenie oferty zawierającej całościową kwotę realizacji zamówienia (kwota brutto) w terminie do 15.03.2019 do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na email: adam.szatkowski@nanonet.pl.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET ul. Młyńska 5 40-098 Katowice Dotyczy: „Usługi druku i dostawy materiałów informacyjnych”

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

IX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 6. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 7. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VIII nie zostaną rozpatrzone.
 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 15. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną).
 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.03.2019]

Zamawiający: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem opublikowanym na stronie internetowej portalu nanonet.pl w dniach 2.03.2019 r. do 15.03.2019 r do godz. 15:00 dotyczącym wykonania usługi druku i dostawy materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych.

Szczegóły oferty:

Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych

1. Na materiał informacyjny składa się:

 • Katalog klejony
 • Sztuk: 160
 • Kolor: 4+4
 • Format : A4 pion (210 x 297 mm)
 • Rodzaj papieru: kreda połysk: 250 g (okładka), 130 g (wnętrze)
 • ilość stron z okładką: 92
 • lakierowanie, foliowanie okładki: standardowe

2. Usługa wykonana według projektu przekazanego przez Zleceniodawcę  w formacie pdf.

Na zapytanie ofertowe wpłynęło trzynaście ofert. Wśród ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego oferta Firma Hasztag Daniel Stachurski spełnia wszystkie warunki i jest najkorzystniejsza.

Gratulujemy.      

Accessibility Tools