Aktualności

„NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z Panią dr hab. inż., prof. PK Bożeną Tyliszczak

Zapraszamy do lektury pierwszego wywiadu z cyklu „NanoGirls” przeprowadzonego z Panią dr hab. inż., prof. PK Bożeną Tyliszczak. „NanoGirls” to rozmowy z fascynującymi kobietami, które swoją ścieżkę naukową związały z nanotechnologią.


Kiedy po raz pierwszy zainteresowała Cię nanotechnologia?

Nanotechnologią oraz sposobem wytwarzania nanomateriałów i nanokompozytów zainteresowałam się już na studiach magisterskich w trakcie mojej działalności w Kole Naukowym. W trakcie tych prac badawczych miałam możliwość po raz pierwszy samodzielnie otrzymywać nanomateriały. Tematykę badawczą związaną z nanotechnologią rozwijałam po doktoracie realizując projekt Iuventus Plus MNiSW, który dotyczył m. in. otrzymywania nanocząstek magnetycznych.

Nad czym aktualnie pracujesz? Jak istotny jest cel tych badań dla rozwoju nauki lub społeczeństwa?

W swoich badaniach zajmuję się interdyscyplinarną tematyką związaną z nanotechnologią, inżynierią materiałową, biotechnologią oraz medycyną. Podejmuję zagadnienia o dużej możliwości praktycznego wykorzystania w medycynie.

Obecnie kontynuuję interdyscyplinarne prace badawcze nad materiałami do zastosowań w onkologii. Wspólnie ze swoim zespołem oraz we współpracy z dr n. biol. lek med. Magdaleną Kędzierską zajmuję się projektowaniem i otrzymywaniem układów transdermalnych oraz nanomateriałów iniekcyjnych zawierających leki cytostatyczne.

 

Czy mogłabyś podzielić się wspomnieniem momentu największej osobistej satysfakcji podczas prowadzenia badań? Z jakiego sukcesu jesteś najbardziej dumna?

Najważniejszym i wielokrotnie nagradzanym na międzynarodowych forach osiągnięciem w karierze naukowej jest opracowanie hydrożelowych materiałów opatrunkowych III generacji. Rozwiązanie to było również podstawą moich badań do habilitacji.

Czerpię ogromną satysfakcję, że moja praca naukowa jest doceniana w kraju i za granicą. W 2015 roku zostałam uhonorowana Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira. Jest to honorowe wyróżnienie dla najwybitniejszych twórców techniki i organizatorów ruchu innowacji w Polsce. Do chwili obecnej Honorowe Medale Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów  im. Tadeusza Sendzimira otrzymało ok. dwustu wynalazców i osób zasłużonych dla ruchu innowacji oraz ponad trzydzieści innowacyjnych instytucji i podmiotów gospodarczych.

Za wynalazki opracowane w trakcie prowadzenia interdyscyplinarnych badań w obszarze nanotechnologii, inżynierii materiałowej, biotechnologii i medycynie zostałam uhonorowana w 2016 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO nagrodą „Medal for Inventors OMPI”. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI; ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) –  to jedna z 16 Organizacji Wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Organizacje Wyspecjalizowane ONZ (ang. UN Specialized Agencies) to organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. WIPO zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej. WIPO Medal for Inventors OMPI został ustanowiony w 1979 roku w celu stymulowania pomysłów i innowacyjnych działań na całym świecie oraz uznania wkładu wynalazców w rozwój innowacyjności i bogactwa narodowego.

W 2018 zostałam uhonorowana przez Prezesa Rady Ministrów odznaką honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Odznaka jest nadawana obywatelom Polski, którzy są twórcami wyróżniającymi się znaczącymi osiągnięciami wynalazczymi, które przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki oraz wpłynęły na poprawę efektywności działalności gospodarczej.

Powiedz czym na co dzień zajmuje się organizacja, w której pracujesz. Czy nanotechnologia ma znaczący wpływ na rozwój tej organizacji?

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej zajmuje się kształceniem studentów na 3 kierunkach: Nanotechnologie i nanomateriały I stopień (profil praktyczny),

Inżynieria materiałowa I i II stopień (profil ogólnoakademicki), Fizyka techniczna I i II stopień (profil ogólnoakademicki). Kształcenie na w/w kierunkach studiów ma ścisły związek z działalnością badawczą prowadzoną w dyscyplinach inżynieria materiałowa oraz fizyka. Wysokiemu poziomowi kształcenia sprzyja wysoki poziom badań naukowych, prowadzonych przez pracowników Wydziału.

O tym jak ważna jest nanotechnologia dla naszego wydziału świadczy fakt, że jest jej poświęcony jeden z kierunków studiów i co ważne jest to profil praktyczny. Na wydziale prowadzone są badania naukowe na wysokim poziomie w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów z jednoczesną dbałością o rozwój zaplecza technologicznego i badawczego. Kształcenie na wysokim poziomie wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej dla innowacyjnego przemysłu i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest dla nas priorytetem.


Redakcja NANONET

 

Accessibility Tools