Aktualności

Poznaj świat 3W – rozmowa z członkiem Świata 3W firmą MEITILL Solutions Sp. z o.o.

Wodór pełni kluczową rolę w wielu dziedzinach nauki i technologii, stanowiąc fundament dla badań nad czystą energią. Jako najlżejszy i najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we wszechświecie, wodór oferuje obiecujące perspektywy w produkcji energii, będąc jednocześnie źródłem paliwa dla ogniw paliwowych, które generują wodę jako jedyny produkt uboczny. W dzisiejszym cyklu „Poznaj Świat 3W” rozmawiamy z Łukaszem Lelkiem jednym z założycieli innowacyjnej firmy z obszaru wodoru MEITILL Solutions Sp. z o.o. Z wywiadu dowiecie się o innowacyjnym podejściu zespołu do realizacji projektów wodorowych, ale również jak można łączyć gospodarkę o obiegu zamkniętym z wodor


Czym zajmuje się Państwa organizacja / firma?

MEITILL Solutions to projekt trójki współzałożycieli, których połączyła pasja do innowacyjnych rozwiązań dla transformacji energetycznej oraz idei gospodarki obiegu zamkniętego. Naszą misją jest wspieranie inwestycji oraz działań badawczo-rozwojowych w energetyce rozproszonej, przemyśle i ochronie środowiska. W pracy wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania nowych technologii, szczególnie rozwiązań wodorowych, zdobyte podczas realizacji projektów w firmach technologicznych oraz instytucjach naukowych.

Dzięki wiedzy i kompetencjom MEITILL Solutions wspiera Klientów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, oferuje kompleksowe i wielowariantowe koncepcje technologiczne oraz studia wykonalności, a ostatecznie przygotowanie inwestycji od strony technicznej, ekonomicznej, prawnej i środowiskowej.

Kiedy Państwa organizacja / firma dołączyła do świata Idei 3W i jaki był tego powód?

Wrzesień 2023. Jak wynika z działalności naszej firmy jesteśmy start-up`em ukierunkowanym na rozwój w sektorze gospodarki wodorowej. Z racji tego, iż rynek ten jest rynkiem nowym i dynamicznie rozwijającym się, Idea 3W wydała się być idealną platformą dzielenia się wiedzą, pozyskiwania nowych partnerów oraz kompetencji w obszarze wodoru.

Co zyskała organizacja / firma dzięki dołączeniu do ekosystemu Idea 3W?

Meitill Solutions Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność rynkową w czerwcu 2023 r., a głównym celem na pierwsze pół roku jej funkcjonowania była intensywna promocja marki i kompetencji jakie posiadamy.

Dzięki m.in. Idei 3W i jej ekosystemowi, udało się osiągnąć szerokie zasięgi dla portfolio firmy u potencjalnych odbiorców.

W jaki sposób Państwa produkt / technologia oddziałuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki?

W ramach początkowej działalności firma oferuję głównie usługi doradcze i konsultingowe w zakresie przygotowania inwestycji. Wodór postrzegany jest jako remedium na dekarbonizację gospodarki, w tym głównie sektorów tj. energetyka, transport i przemysł energochłonny. Jako paliwo zeroemisyjne stanowi więc przyszłość dla rozwoju gospodarki w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Nasza firma oferuje natomiast zrównoważone podejście do przygotowania inwestycji związanych z produkcją, magazynowaniem i zagospodarowaniem wodoru.

Wykonujemy symulacje pracy nowego systemu w oparciu o dostępne lub planowane moce zainstalowane w OZE. Następnie prowadzimy kompleksowe analizy techniczne lub studia wykonalności obejmujące swoim zakresem przegląd dostępnych rozwiązań, przygotowanie koncepcji, szacunkowy opis nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych, a także badanie sytuacji prawnej przedsięwzięcia.

Wspieramy planowanie, organizację oraz przeprowadzenie procesu przed inwestycyjnego. Towarzyszymy naszym klientom począwszy od przygotowania koncepcji technologicznych, pozyskania finansowania, przez poszukiwanie odpowiednich dostawców komponentów i wykonawców inwestycji, aż do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń.

W jakich obszarach Idea 3W i powstała wokół niej społeczność pozwala Państwa organizacji / firmie na dalszy rozwój?

Gospodarka wodorowa jesteś rynkiem nowym, dynamicznie rozwijającym się oraz umożlwiającym działalność w wielu branżach przemysłu w tym energetyce, transporcie, ale również przemyśle energochłonny, czy sektorze komunalnym. MEITILL Solutions poprze udział w Idei 3W upatruje możliwość pozyskiwania nowej wiedzy od partnerów merytorycznych, nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz podejmowania wspólnych projektów pozwalających na rozbudowę infrastruktury wodorowej w kraju. Takie cele możliwe są do realizacji wyłącznie w szerszym gronie partnerów przemysłowych, naukowych oraz około biznesowych. Tworzony ekosystem umożliwia więc podejmowanie kolejnych inicjatyw oraz pozwala na łączenia podmiotów i łańcuchów dostaw z wielu dotychczas odrębnych, lecz wzajemnie się uzupełniających dziedzin gospodarki wodorowej i nie tylko.

Na jakie sektory gospodarki i życia codziennego Państwa zdaniem będą mieć wpływ technologie z obszaru Idei 3W?

Już dzisiaj wodór stanowi doskonały magazyn energii, konkurencyjny dla magazynów opartych o technologie bateryjne. Układy przy wykorzystaniu wodoru, stanowić będą również swoisty system magazynowania niesterowalnej energii odnawialnej, który w przyszłości umożliwi dalsze inwestycje w OZE. To bardzo istotne, szczególnie dla gospodarki polskiej opartej o mix energetyczny bazujący na węglu. Odejście od scentralizowanej gospodarki energetycznej na rzez energetyki rozporoszonej wydaje się być jedynym słusznym, zgodnym z ideą zrównoważonego rozwoju i dbaniem o środowisko naturalne modelem rozwoju energetyki.

Wodór to również rozwój zielonego transportu, a tym samym  zmniejszenie niskiej emisji poprzez wypieranie z rynku paliw kopalnych, a zwiększenie podaży paliw niskoemisyjnego. Wpływ na niską emisję mogą mieć również wdrażane innowacyjne rozwiązania w przemyśle komunalnym oparte na dostawie ciepła właśnie z wykorzystaniem wodoru.

Rozwój krajowej infrastruktury wodorowej, to powstanie nowych miejsc pracy związanych z produkcją zielonej energii oraz wodoru, zwiększenie kompetencji i dobre praktyki dla innych przedsięwzięć tego typu.

Jakie są Państwa zdaniem największe wyzwania związane z obszarem Woda / Wodór / Węgiel?

W przypadku wodoru to ekonomika inwestycji. To główna bariera w dostępie do tego rynku i rozwoju technologii.

Jak Państwa zdaniem należy popularyzować wiedzę o polskich technologiach z obszaru Woda / Wodór/ Węgiel?

Popularyzacja wiedzy na arenie międzynarodowej odbywa się m.in. poprzez publikacje branżowe i naukowe w czasopismach zagranicznych oraz poprzez organizacje wydarzeń międzynarodowych o dużej skali i zasięgu. Tym sposobem zyskują one zainteresowanie firm z poza granic naszego kraju.

Ponadto inicjowanie nowych projektów badawczo-rozwojowych przyczynia się do popularyzacji wiedzy oraz pozyskiwania nowych patentów, a tym samym propagowania polskich technologii z obszaru Woda / Wodór/ Węgiel.

Inwestycje w gospodarkę wodorową to wciąż technologie pochodzące głównie z krajów zachodnich. Przyciągają one więc zagranicznych dostawców. Rozwój w całym łańcuchu dostaw gospodarki wodorowej polskich komponentów i węzłów technologicznych niewątpliwie przyczyni się do ich popularyzacji w Europie i na świecie.


 

Accessibility Tools