Aktualności

Podsumowanie konferencji InterNanoPoland 2016

W dniach 14-15 czerwca 2016 roku w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Nanotechnologiczna InterNanoPoland 2016. Wydarzeniu patronowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Energii.

Organizowana przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice oraz Śląskim Klastrem Nano, Konferencja InterNanoPoland 2016 była wyjściem naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego i naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii. Zakres tematyczny wydarzenia obejmował zagadnienia nanomateriałów, nanoelektroniki, nanofotoniki, nanobiotechnologii, nanomedycyny a także przemysłowego zastosowania nanotechnologii oraz etycznych, społecznych i środowiskowych aspektów nanonauki i nanotechnologii.

Zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli naukowcy związani z branżą nanotechnologiczną z wiodących ośrodków naukowych w Polsce jak Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Instytut Chemii Przemysłowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Oprócz Komitetu Naukowego został utworzony Komitet Biznesowy, w którego skład weszli przedstawiciele przemysłu m.in. Prevac (sponsor generalny), EIT+, ARP, SELENA FM. Umożliwiło to utworzenie nowych potencjalnych kontaktów naukowo-biznesowych oraz wymianę informacji i transferu technologii.

Wśród 170 zarejestrowanych na Konferencję osób, znajdowali się przedstawiciele:
• jednostek naukowych z Brazylii, Kazachstanu, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Polski

• ponad 30 firm z branży nanotechnologicznej w tym PREVAC Sp. z o.o. , PLASMA SYSTEM SA, Smart Nanotechnologies, ARP, Orplast, TUV SUD, ITB MORATEX, NANOPOZ.
• prezesi i przedstawiciele platform technologicznych i europejskich stowarzyszeń:

o Nanofutures
o BioNanoNet, Graz, Austria
o NIA ( Nanotechnology Industrial Association) Paryż
o IVAM (IVAM UvA BV is a research and consultancy agency in the field of sustainability) Amsterdam

Konferencję otworzył Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, który w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie  nanotechnologii dla rozwoju miasta i regionu. Następnie wygłoszono 31 wykładów plenarnych oraz zaprezentowano 60 posterów, za które przyznano 2 wyróżnienia. Pani Bogumiła Kumanek została nagrodzona za poster pt.: Functionalized Graphite And Anthracite-Based Carbon Nanomaterials oraz Pan Dominik Wrana za poster pt.: Tuning The Electronic Properties Of Metal Oxide Surfaces By Thermal Reduction.

Drugiego dnia Konferencji miała miejsce wizyta studyjna w Śląskim  Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie gdzie odbyło się spotkanie z naukowcami Centrum oraz zwiedzanie laboratoriów. W drugiej części dnia uczestnicy Konferencji udali się do firmy PREVAC będącej wiodącym na świecie producentem aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej do badań w wysokiej i ultra próżni.

W tym samym czasie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwał dzień informacyjny Krajowego Punku Kontaktowego ds. Projektów badawczych UE. Specjaliści z KPK omówili  szanse i możliwości Programu Ramowego Horyzont 2020 dla naukowców i przedsiębiorców. Przedstawiono również doświadczenia zwycięzców z kręgu Uczelni Wyższych jak i biznesu.

Kolejny InterNanoPoland już za rok!

www.internanopoland.com

FACEBOOK

Podobne artykuły

Nanothon to pierwszy konkurs dla uczestników konferencji InterNanoPoland 2022, podczas którego zespoły projektowe, poprzez własne, autorskie projekty, mogą pokazać jak widzą rozwój nanotechnologii i jej zastosowanie w obszarach wody, węgla i wodoru.  
Sympozjum Młodych Naukowców jest ogólnopolską konferencją organizowaną przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku odbędzie się VIII edycja konferencji w dniach 20-22 września na Wydziale Fizyki UW. Konferencja ma na celu umożliwienie studentom oraz doktorantom...