Aktualności

Podsumowanie konferencji InterNanoPoland 2016

W dniach 14-15 czerwca 2016 roku w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Nanotechnologiczna InterNanoPoland 2016. Wydarzeniu patronowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Energii.

Organizowana przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice oraz Śląskim Klastrem Nano, Konferencja InterNanoPoland 2016 była wyjściem naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego i naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii. Zakres tematyczny wydarzenia obejmował zagadnienia nanomateriałów, nanoelektroniki, nanofotoniki, nanobiotechnologii, nanomedycyny a także przemysłowego zastosowania nanotechnologii oraz etycznych, społecznych i środowiskowych aspektów nanonauki i nanotechnologii.

Zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli naukowcy związani z branżą nanotechnologiczną z wiodących ośrodków naukowych w Polsce jak Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Instytut Chemii Przemysłowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Oprócz Komitetu Naukowego został utworzony Komitet Biznesowy, w którego skład weszli przedstawiciele przemysłu m.in. Prevac (sponsor generalny), EIT+, ARP, SELENA FM. Umożliwiło to utworzenie nowych potencjalnych kontaktów naukowo-biznesowych oraz wymianę informacji i transferu technologii.

Wśród 170 zarejestrowanych na Konferencję osób, znajdowali się przedstawiciele:
• jednostek naukowych z Brazylii, Kazachstanu, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Polski

• ponad 30 firm z branży nanotechnologicznej w tym PREVAC Sp. z o.o. , PLASMA SYSTEM SA, Smart Nanotechnologies, ARP, Orplast, TUV SUD, ITB MORATEX, NANOPOZ.
• prezesi i przedstawiciele platform technologicznych i europejskich stowarzyszeń:

o Nanofutures
o BioNanoNet, Graz, Austria
o NIA ( Nanotechnology Industrial Association) Paryż
o IVAM (IVAM UvA BV is a research and consultancy agency in the field of sustainability) Amsterdam

Konferencję otworzył Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, który w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie  nanotechnologii dla rozwoju miasta i regionu. Następnie wygłoszono 31 wykładów plenarnych oraz zaprezentowano 60 posterów, za które przyznano 2 wyróżnienia. Pani Bogumiła Kumanek została nagrodzona za poster pt.: Functionalized Graphite And Anthracite-Based Carbon Nanomaterials oraz Pan Dominik Wrana za poster pt.: Tuning The Electronic Properties Of Metal Oxide Surfaces By Thermal Reduction.

Drugiego dnia Konferencji miała miejsce wizyta studyjna w Śląskim  Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie gdzie odbyło się spotkanie z naukowcami Centrum oraz zwiedzanie laboratoriów. W drugiej części dnia uczestnicy Konferencji udali się do firmy PREVAC będącej wiodącym na świecie producentem aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej do badań w wysokiej i ultra próżni.

W tym samym czasie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwał dzień informacyjny Krajowego Punku Kontaktowego ds. Projektów badawczych UE. Specjaliści z KPK omówili  szanse i możliwości Programu Ramowego Horyzont 2020 dla naukowców i przedsiębiorców. Przedstawiono również doświadczenia zwycięzców z kręgu Uczelni Wyższych jak i biznesu.

Kolejny InterNanoPoland już za rok!

www.internanopoland.com

FACEBOOK

Accessibility Tools